Tájékoztatjuk a weboldalra látogatókat a MMode Korlátolt Felelősségű Társaság által kezelt személyes adatokról, a kezelés gyakorlatáról, valamint az adatok védelmében tett intézkedéseinkről. Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket jogaik gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-, vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatkezelő: az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat, vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

Adatkezelő

Név: MMode Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 46. fszt. 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-377289
E-mail: gocpont@mmode.hu
Honlap: makanymarta.com
Kapcsolattartó: Varga Judit ügyvezető
Email: gocpont@mmode.hu

 

Regisztráció nem szükséges, és nem lehetséges a honlapon, így személyes adat kezelésére regisztráció vonatkozásában nem kerül sor.

Hírlevélre való feliratkozásra nincs lehetőség a honlapon, mert a MMode Kft. nem készít és nem küld hírlevelet, így sem tájékoztató e-maileket, sem reklámokat nem küld a honlapra látogatók részére.

Adatkezelő különösen felhívja az érintett figyelmét, hogy a weboldal felületén történő e-mail küldésnél, érintett hozzájárulásával kapja meg érintett személyes adatait.

A weboldal felületén történő e-mail küldésnél megadott személyes adatok adatkezelésének célja e-mailben történő visszajelzés küldése, vagy telefonon való kapcsolat felvétele az adatkezelővel kapcsolatba lépő személlyel. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a beérkező e-mailre választ tudjon adni. Ezen személyes adatok megőrzésének ideje a kommunikáció vége.

 Érintett kérheti az adatkezelőtől, hogy:

  1. a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon,
  2. b) személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa,
  3. c) személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse,
  4. d) személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza,
  5. e) személyes adatait az adatkezelő törölje.

 Az Infotv., és a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság elött érvényesíthetők a jogok.

 Az érintett az Adatkezelő, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élhet. A Hivatal elérhetőségei az alábbiak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Telefon: 06 (1) 391-1400
Fax: 06 (1) 391-1410

 

Hatályos: 2021. 04.01